Välkommen till

Tommy Allström Byggproduktion AB

 Kvalitet & Miljö TA Byggproduktion


Att konsekvent följa materialets väg från råvara till färdig produkt och vidare genom uppföljning under brukstiden är ett sätt för oss att verka för en bra miljö. Samma omsorg ägnar vi det miljöfarliga avfallet. Det hanteras alltid på bästa sätt och i samråd med uppdragsgivare och beslutande myndigheter. Våra medarbetare informeras kontinuerligt om gällande bestämmelser.

Kvalitetsmedvetenhet lönar sig. Dels slipper vi reklamationer och kostsamt extraarbete. Men framför allt vinner vi ditt förtroende och din respekt. Det gäller att både göra rätt saker och göra saker rätt.

Kvalitetspolicy

 
Våra goda byggtraditioner skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutprodukter.
​​​​​​​
Vi uppfyller våra beställares krav genom att ständigt utveckla och förbättra våra byggprocesser och metoder.
 
Vi kvalitetssäkrar våra projekt genom upprättade processrutiner för Anbud - Planering – Produktion – Uppföljning.
 • Vi gör kontroller och besiktningar på utfört arbete som säkerställer vår kvalitetsambition.
 • Byggmaterialet och slutprodukten skall kvalitetsmässigt vara det som beställaren förväntar sig.
 • Vi anpassar vår organisation till aktuella projekt och våra medarbetare samt anlitade underentreprenörer skall inneha rätt kompetens.
 • Vi tar ansvar för beställarens och tredje persons egendom fullt ut.
 • Vi arbetar alltid för att hålla uppgjorda projekttider och priser.


Miljöpolicy

 
Vi strävar efter att skapa optimala förutsättningar med avseende på vår miljöpåverkan samt vår energi- och resurseffektivitet.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av processorienterat verksamhetssystem. Syftet är att kontinuerligt minska vår miljöbelastning och att ständigt förbättra vår miljöprestanda.
 • Vi ska bidra till att skapa hälsosamma bebyggda miljöer.
 • Vi ska arbeta för att kontinuerligt minska klimatpåverkan med fokus på energi- och transportområdet.
 • Våra Inköp ska vara så miljövänligt som möjligt inom teknisk- och ekonomisk rimlighet.
 • Vi ska arbeta för att minska användningen av skadliga ämnen.
 • Som huvudentreprenör ansvarar vi även för att underentreprenörer och leverantörer följer uppställda miljökrav.
 • Vi ska arbeta för att minska mängden farligt avfall och att så mycket som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.
 
Vi följer samtliga lagkrav, förordningar, föreskrifter och lokala krav.

Arbetsmiljöpolicy

                              
Våra arbetsplatser skall ha en säker och trygg arbetsmiljö där personalens säkerhet och hälsa är prioriterad. Vi arbetar förebyggande och vår målsättning är att ingen anställd skall drabbas av allvarlig arbetsrelaterad skada eller ohälsa.

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av processorienterat verksamhetssystem.
​​​​​​​
Förebyggande av risker för skador och ohälsa skall vara ett naturligt inslag i all vår verksamhet. Riskbedömningar av verksamheten skall beakta såväl fysiska som psykosociala och organisatoriska faktorer.
 • Våra medarbetare och anlitade underentreprenörer skall inneha de rätta utbildningarna för arbete med riskfyllda moment och enligt lagar och förordningar.
 • Allt arbete skall genomföras utan påverkan av alkohol och droger.
 • Samtliga anställda och underentreprenörer skall följa våra arbetsmiljöplaner och våra arbetsmiljörutiner.
 • Vi ska ständigt förbättra vår miljöprestanda.
 • Vi följer samtliga lagkrav, förordningar, föreskrifter och lokala krav.