Kvalité, miljö & arbetsmiljö

Trygghet & säkerhet

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.
Målet med Tommy Allström Byggproduktions kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagsnamnet skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Våra goda byggtraditioner skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutprodukter.

Miljöpolicy

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa, enligt ISO 14001. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständig pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Arbetsmiljöpolicy

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykisk sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.
Målet med Tommy Allström Byggproduktions kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagsnamnet skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Våra goda byggtraditioner skall bidra till nöjda beställare, förtroende och förstklassiga slutprodukter.

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder, därför:

• utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt.
• är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder.
• visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon.
• tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda produkter/tjänster.
• vi arbetar alltid för att hålla uppgjorda projekttider och priser.
• att byggmaterialet och slutprodukten skall kvalitetsmässigt vara det som beställaren förväntar sig.

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor, därför:

• arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
• tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
• uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönas framgång
• tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
• följer vår värdegrund.

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt, därför:

• ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
• är målbilden klar och kommunicerad
• når vi alltid de uppställda målen

Företaget ingår i ett större sammanhang, därför
• följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policy
• har kretslopps begrepp i åtanke vid beslut
• minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
• minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet, därför:

• baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
• förbättrar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem
• gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
• arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
• engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Miljöpolicy

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa, enligt ISO 14001. Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständig pågående förbättringsprocess. Verksamheten ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden som är viktiga med exempelvis vem som ansvarar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassade. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten skall följas.

De föroreningar som verksamheten orsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.

Miljömål

Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete

Miljöarbetet ska redovisas och dokumenterad väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.
Miljöarbetet ska in gå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
Verkar för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företagets leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Resursanvändning

Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.
Alla led, råvaru och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.
Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytes principen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

 

Klimatpåverkan

Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.
Resor och transport ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.
Elektroniska möten ska ersätta fysiska möten när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

 

Ansvar

Chefer ska ansvara för att medarbetare är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetare ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos ledningen.

Arbetsmiljöpolicy

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykisk sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs integrerad del i den ordinarie verksamheten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att undersöka, förebygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsmiljöarbetetska även innefatta jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, droger och missbrukshantering, frågor kring hot och våld samt organisationsutveckling.  

 

Syftet med denna arbetsmiljöpolicy är att klargöra för företagets medarbetare hur arbetsmiljöarbetet ser ut inom företaget.

 

Riktlinjer

Alla i företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att följa de lagar och regler som finns på området samt riktlinjer i företagets policyer.

 

Strategier för en god fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet ska integreras i den dagliga verksamheten, hänsyn till arbetsmiljöarbetet ska tas i varje beslut. Chefer, medarbetare och samarbetspartners ska arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Verksamheten ska årligen ta fram åtgärder för att förverkliga arbetsmiljöpolicyn. Arbetsmiljöpolicyn ska ses över årligen och revideras vid behov.

 

Mål

Verksamheten ska bedrivas i lokaler som är ändamålsenliga, funktionella, tillgängliga och anpassade för alla. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö kan den enskilde individen trivas och fungera väl, vilket på längre sikt minskar ohälsa och skador på arbetsplatsen. Om det uppstår brister eller problem ska detta så snabbt som möjligt åtgärdas.

 

Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön som riskerar att leda till ohälsa. Det är också upp till arbetsgivaren att se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

 

Arbetsbelastning

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda inte har en ohälsosam arbetsbelastning. Verksamhetens resurser ska fördelas utefter behov. Arbetsgivarens ansvarar vidare för att arbetstagarna känner till:

Vilka arbetsuppgifter de ska utföra
Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur
Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet
Vilka befogenheter de har enligt punkterna

 

Arbetstid

Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Det är viktigt att planera så att det finns tid för återhämtning.

 

Kränkande särbehandling

Det är viktigt att även se till att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön likväl som den fysiska. Företaget tolererar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. I vår arbetsmiljö ska alla individer behandlas jämlikt med respekt. (Se 109. Kränkande särbehandling samt trakasserier)

 

Olyckor

Om olyckor uppstår i arbetet ska ansvarig chef anmäla detta till försäkringskassan, genom att göra en arbetsskadeanmälan. Skyddsombud ska även ta del av anmälan och underteckna arbetsskadeanmälan.

 

Skyddsombud och arbetsmiljökommitté

Skyddsombud ska påpeka brister i arbetsmiljön, delta i planering av allt som har betydelse för arbetsmiljön, delta i skyddsronder och underteckna arbetsskadeanmälningar. Innebär visst omedelbart och allvarlig fara för medarbetarnas liv eller hälsa kan skyddsombudet bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av företaget och ev. arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljökommitté utgörs utav skyddsombud samt KMA ansvariga. Arbetsmiljökommittén ska delta aktivt i planeringen av arbetsmiljöarbetet samt följa arbetets genomförande. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

 

Ansvar

Ledningen har ett övergripande ansvar för att verksamheten arbetar med arbetsmiljön enligt lagar, förordningar och uppställda mål. Varje chef har ansvar för att medarbetare följer de lagar och regler som finns och att arbetsmiljöarbetet är en del av den dagliga verksamheten. De ska också se till att arbetsmiljöansvaret är tydligt delegerat inom organisationen och att delge medarbetare den informationen som finns i arbetsmiljöpolicyn.  

 

Varje medarbetare har ansvar att följa de instruktioner och föreskrifter och att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. De ska även alltid använda skyddsutrustning och skyddsanordningar som finns samt följa säkerhets- och ordningsföreskrifter. Skyddsombudet eller arbetsmiljökommittén företräder medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

103. Verksamhetspolicy Tommy Allström Byggproduktion AB. Skapad 2020-06-23 utav Mia Börgel. Reviderad 2021-01-19